ALGEMENE VOORWAARDEN BRUINS IN HOUT


Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Bruins In Hout, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een
Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.


Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij
Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van
de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de
bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en
de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op
en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de
zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet
onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit
te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden
na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op
de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal
Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is
toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf
inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden
deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering
of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in
rekening worden gebracht.


Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om
periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een
rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de
wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van
de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
6. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij
worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met
Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om
de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig
verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker
zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of
deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan
in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar
na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen
anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een
zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt
tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders
wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel
of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan
door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen
hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere
zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen
invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van
de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de
aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere
termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn
na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij
voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te
verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze
beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren
die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke
vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.


Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan
is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Wederpartij.


Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van
derden wordt gebracht.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.